Yasuhiro Kohara: Shigaraki Master

11/16/04 -12/02/04